Turkisala saanut koronatukea 33 miljoonaa – useat turkistarhat saaneet tukea perusteetta

Tuen saaminen on edellyttänyt, että yrityksen taloudellinen tilanne on ollut kunnossa ennen koronapandemiaa. Animalia-median tekemän selvityksen mukaan tukea on kuitenkin myönnetty jopa konkurssin partaalla oleville turkistarhoille.

Turkisalaa on tuettu Suomessa koronapandemian aikana yli 33 miljoonalla eurolla, josta suurin osa, 32 miljoonaa, on kohdistunut suoraan turkistarhauksen tukemiseen. Tarhaajat ovat voineet hakea taloudellista tukea liiketoimintaansa ELY-keskukselta, Business Finlandilta ja Kalajoen kaupungilta. Kaikki nämä tahot ovat edellyttäneet, että yrityksen taloudellisen tilanteen on täytynyt olla kunnossa ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa. Animalia-median tekemä selvitys kuitenkin osoittaa, että tukea on myönnetty ehtojen vastaisesti turkistarhoille, jotka ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa, ja joista osa on ajautunut konkurssiin pian tuen saamisen jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriö totesi eduskunnan maatalousjaostolle toimittamassaan lausunnossa vuonna 2020, että “[t]urkistarhausalalla vaikeudet ovat alkaneet vuosia ennen koronaepidemiaa, ja tilanne on entisestään heikentynyt kuluvan vuoden aikana. Näkymä tulevaisuuteen on epävarma. Alalla on muita aloja suurempi osuus yrityksiä, joilla ei ole edellytyksiä saada lainaa.”

Turkistarhoja on tuettu alan pitkään kestäneistä taloudellisista vaikeuksista huolimatta yhteensä 32 miljoonalla eurolla koronapandemian aikana. Suurin osa tästä tuesta muodostuu ELY-keskuksen myöntämästä maatalouden alkutuotannon väliaikaisesta tuesta, jonka tarkoituksena oli vahvistaa pandemiasta kärsiviä maatalousalan yrityksiä. Tukea on myönnetty 488 turkistarhalle yhteensä 31 651 508 euroa, eli keskimäärin noin 65 000 euroa tarhaa kohden vuosina 2020–2021.

Animalia-media on saanut tiedot Ruokavirastolta, ELY-keskuksilta, Business Finlandilta, Kalajoen kaupungilta, Finnveralta, Asiakastiedolta ja Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Turkistarhat saaneet kymmeniä miljoonia euroja tukia ilman kulujen ja ehtojen valvontaa

Maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen ehtojen mukaan yritys ei voi saada tukea, jos se on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia. Tästä huolimatta tukea on kuitenkin myönnetty turkistarhoille, joiden liiketoiminta on ollut selkeästi tappiollista jo useiden vuosien ajan ennen pandemiaa, ja joista osa on ajautunut konkurssiin pian tuen saamisen jälkeen. 

Turkistarha 1 sai maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea täyden määrän, eli 80 000 euroa, vaikka sen liiketoiminta oli ollut selkeästi tappiollista liikevaihtoon suhteutettuna jo usean vuoden ajan ennen koronapandemiaa. Yritys voi liiketappioista huolimatta olla kuitenkin vakavarainen, jos sen oman pääoman suhde yrityksen koko pääomaan on riittävän suuri. Näin ei kuitenkaan ole ollut maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea saaneiden turkistarhojen kohdalla. Esimerkiksi Turkistarha 1:sen oman pääoman osuus koko pääomasta oli vuonna 2019 vain 2 %. Se ei siis ollut vakavarainen ennen koronapandemiaa, ja sen taloudelliset ongelmat ovat aiheutuneet muista syistä.

Turkistarha 2 sai maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea 77 800 euroa, vaikka myös sen liiketoiminta oli ollut tappiollista jo useiden vuosien ajan ennen koronapandemiaa. Tukea saanut yritys ei ollut myöskään vakavarainen, sillä se oli menettänyt oman pääomansa. Maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen rahoitusehtojen mukaan tukea ei saa myöntää yritykselle, joka on EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa, eli jos se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Turkistarha 2 sai tukea, vaikka se oli EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa, ja vaikka sen taloudelliset ongelmat olivat alkaneet jo ennen koronaviruspandemiaa. Se oli toiminnassa neljän kuukauden ajan viimeisimmän tukipäätöksen jälkeen ennen konkurssiin ajautumista. Tätä ennen kyseinen yritys kerkesi saada myös Kalajoen kaupungin koronatukea.

Maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea ei saa ehtojen mukaan käyttää esimerkiksi yrittäjän laskennalliseen palkkaan tai investointeihin. ELY-keskukset eivät kuitenkaan ole valvoneet ehtojen noudattamista tarkastamalla mihin kuluihin turkistarhat ovat saamansa rahoituksen tosiasiassa käyttäneet. Tarhoille on näin ollen myönnetty kymmeniä miljoonia euroja tukea ilman valvontaa.

Business Finlandilta kehittämisrahoitusta turkistarhoille

Turkistarhat ovat saaneet ELY-keskuksen myöntämän maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen lisäksi myös Business Finlandin kehittämisrahoitusta. Business Finland on myöntänyt rahoitusta 12 turkistarhalle yhteensä 1 018 792 euroa, eli keskimäärin noin 85 000 euroa tarhaa kohden. Yhtä yritystä lukuun ottamatta jokainen tarhoista on saanut myös maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea täyden määrän. Tästä johtuen turkistarhojen kokonaistukimäärät kohoavat suurimman osan kohdalla 180 000 euroon asti. Samoin kuin ELY-keskus, myös Business Finland on myöntänyt tukea tarhoille, jotka ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo ennen koronapandemiaa.

Turkistarha 3 sai sekä Business Finlandin kehittämisrahoitusta 99 960 euroa että ELY-keskuksen maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea 80 000 euroa, vaikka yrityksen liiketoiminta oli ollut selkeästi tappiollista jo vuosien ajan ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa. Liiketappioiden lisäksi tukea saanut turkistarha oli myös raskaasti velkaantunut sekä menettänyt oman pääomansa. 

Kehittämisrahoitus on Business Finlandin mukaan suunnattu yrityksille, joiden taloustilanne oli kunnossa ennen pandemiaa. Kehittämisrahoitusta on kuitenkin myönnetty rahoitusperiaatteiden vastaisesti yrityksille, joiden taloudelliset vaikeudet ovat alkaneet jo ennen koronapandemiaa.

Kalajoen kaupungilta kehittämisavustusta turkistarhoille

Turkistarhat ovat saaneet ELY-keskuksen maatalouden alkutuotannon väliaikaisen tuen ja Business Finlandin kehittämisrahoituksen lisäksi myös Kalajoen kaupungin kehittämisavustusta. Kalajoen kaupunki myönsi alueen turkistarhoille tukea yhteensä lähes 100 000 euroa. Tukea saadakseen tarhan on tullut täyttää kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Mikäli turkistarhalla ei ole ollut aiempaa koronatuen myöntämispäätöstä, yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta on arvioitu viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella. Jos yrityksen tilinpäätöksen tulos ja oma pääoma olivat merkittävästi miinuksella, kehittämisavustusta ei tuen ehtojen mukaan voisi myöntää yritykselle.

Turkistarha 4:lla ja Turkistarha 5:lla ei ollut aikaisempaa koronatuen myöntämispäätöstä ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, minkä vuoksi niiden liiketoiminnan kannattavuuden edellytyksiä on mitä luultavimmin arvioitu yritysten viimeisimpien tilinpäätösten perusteella. Molemmat turkistarhat olivat tappiollisia, raskaasti velkaantuneita ja ne olivat menettäneet oman pääomansa vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella. Turkistarha 4 ja Turkistarha 5 ajautuivat molemmat konkurssiin seuraavana vuonna avustuksen saamisesta.

Myös Valtiokonttori ja Finnvera ovat rahoittaneet turkisalaa

ELY-keskuksen, Business Finlandin ja Kalajoen kaupungin lisäksi turkisala on saanut tukea myös Valtiokonttorilta. Esimerkiksi turkishuutokauppayhtiö Saga Furs on saanut kustannustukea 500 000 euroa ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry 75 175 euroa. Lisäksi 52 turkisalan yritystä on saanut Finnveralta rahoitusta yhteensä 9 miljoonaa euroa liiketoimintansa jatkamiseksi. 
 

‘’[Turkistarhaus] on syvässä kuopassa, eikä kukaan pysty sanomaan, milloin suunta kääntyy mahdollisesti parempaan. Kannattavuus on ollut heikkoa useiden vuosien ajan’’, todetaan Vaasan Osuuspankin helmikuussa 2022 julkaistussa tiedotteessa. Vaasan Osuuspankki on yksi turkisalan merkittävimpiä rahoittajapankkeja. 
 
Turkisalan pitkään jatkunut heikko taloudellinen tilanne on ollut tiedossa niin koronatuista vastaavilla ministereillä kuin myös tukia jakaneilla organisaatioilla. Tukea on tästä huolimatta kuitenkin myönnetty rahoitusehtojen vastaisesti jopa konkurssin partaalla oleville turkistarhoille. Animalia on tehnyt turkistarhoille myönnetyistä koronatuista kantelun oikeusasiamiehelle.  

Lisätietoa (muualla verkossa)

Ruokavirasto: Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin
Business Finland: Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa
Business Finland: Tietoa Business Finlandin rahoitusperiaatteista ja päätöksenteosta
Business Finland: Mitkä yritykset saavat Business Finlandin rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen häiriötilanteessa
Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto eduskunnan maatalousjaostolle 21.9.2020
Vaasan Osuuspankin tiedote 17.2.2022

Kuva: Konrad Lozinski / HIDDEN / We Animals Media

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: