Finska FICAM främjar forskning utan djurförsök

Micaela Morero

Alternativ till djurförsök utforskas kontinuerligt. I Finland bedriver Finnish Centre for Alternative Methods (FICAM) vid Tammerfors universitet sådant arbete. Centret fyllde nyligen 10 år.

Orsaker till att det behövs alternativ är att djurförsök är oetiska, att djurs biolog skiljer sig från människans och att djurförsök är dyra. Lagstiftningen förutsätter redan nu att cellmodeller används i de fall där pålitliga sådana finns att tillgå. EU:s kosmetikadirektiv förbjuder nya djurtester för kosmetiska syften.

Djurförsök är oetiska och dyra och överensstämmelsen med människor bristfällig.

I Finland forskar man på alternativ till djurförsök vid Finnish Centre for Alternative Methods, FICAM, vid Tammerfors universitet. Ett tiotal forskare, bland annat biokemister och cellbiologer, arbetar vid centret som leds av professor Tuula Heinonen. FICAM utvecklar testmodeller som baserar sig på mänskliga celler för att användas av forskare, industrin och myndigheter. Samtidigt minskar behovet av försöksdjur.

I Finland utforskas alternativ till djurförsök vid FICAM vid Tammerfors universitet.
Bild: FICAM.

Vad är en cellmodell?

Djurmodeller används för studier av totaleffekter i organismen medan cellmodeller används för att testa effekterna på olika vävnader, såsom levern, njurarna och tarmen. I datormodeller kan resultaten kombineras så att de omfattar hela människokroppen.

”Vi utvecklar modeller och tester utgående från våra egna innovationer, hämtar modeller som andra utvecklat till laboratoriet och validerar metoder på EU-nivå. Dessutom sprider vi information och ger utbildning på området. Forskarna håller exempelvis själva på att ta fram en hjärt- och kärlmodell som kunde användas som utgångspunkt för andra vävnadsmodeller. I modellerna simuleras vävnaden eller organet i fråga så exakt som möjligt. Då kombineras flera olika celltyper”, berättar Heinonen.

Modellens överensstämmelse med vävnaden i fråga bekräftas genom att strukturen och ändringar på cellnivån jämförs med strukturen och ändringar på cellnivå i motsvarande mänsklig vävnad. Den blodkärlsmodell som tagits fram används också som utgångspunkt för andra modeller och tester. Den modellerar den naturliga blodkärlsstrukturen, även om inget blod pulserar genom kärlen.

Blodkärlstest ersätter djurförsök till exempel vid framtagningen av cancermediciner

Cancerceller har redan länge använts i forskningen. Användningen av andra mänskliga celler är en mycket nyare teknik som togs i bruk först på 2000-talet. Blodkärlsmodellen avbildar blodkärlsbildningen i såväl foster som vuxna människor.

Det framtagna blodkärlstestet kan användas för olika syften. Exempelvis kan det ersätta djurförsök när man prövar ut cancermediciner eller utforskar andra mediciner där man vill att läkemedlet ska förhindra att blodkärl bildas. Syftet med cancermediciner är att förhindra att det bildas blodkärl som förser tumören med näring. För foster är det å andra sidan ett problem om blodkärl inte bildas som de ska, och brister kan uppstå i extremiteterna. Med blodkärlsmodellen kan man även mäta huruvida en kemisk substans kan leda till att den tidiga blodkärlsbildningen i fostret hämmas.

Cellerna fås antingen från sjukhus med patienternas samtycke, differentieras från adulta stamceller eller tas från differentierade celler, såsom hudceller. Cellerna kan också köpas in från företag som specialiserat sig på att producera celler. Vid kirurgisk fettsugning fås stamceller från fettet, och vid förlossningar kan vissa celler isoleras ur navelsträngen.

FICAMilla on korkeatasoinen laboratorio. Kuvassa nainen laboratoriotöissä. Kuva: FICAM.
Bild: FICAM.

Ett finskt, djurförsöksfritt alternativ för industrins behov

För närvarande får FICAM finansiering från Finlands Akademi, undervisnings- och kulturministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet. Business Finland (f.d. Tekes) ger stöd för att skapa kommersiella förutsättningar. Test- och undersökningstjänsterna kan köpas av vem som helst, till exempel industriföretag eller forskningsgrupper vid universitet.

FICAM kan tillhandahålla testning med hög kvalitet i Finland.

FICAM har ett högklassigt laboratorium vars resultat godtas av myndigheterna. Därför kan FICAM tillhandahålla testning med hög kvalitet i Finland. Till exempel kan kosmetikaföretag köpa centrets tjänster. Också beståndsdelar i andra kemikalier, såsom mediciner, livsmedelstillsatser, målarfärger och hushållskemikalier, kan testas vid FICAM, och testerna behöver inte anlitas utomlands ifrån.

Tuula Heinonen ser en ljus framtid såväl i Finland som utomlands för alternativen till djurförsök. Det finns gott om studenter som vill skriva sina examensarbeten vid FICAM, allt från pro gradu-studenter till doktorander som filar på sina avhandlingar.

Europeiska kommissionen arbetar eftertryckligt för ett stopp mot djurförsök. Försöken är oetiska och dyra och överensstämmelsen med människor bristfällig. Europeiska kommissionen finansierar projekt för utveckling av djurfria testmetoder, men finansieringen är knappare än i USA. Enligt Heinonen finns det i USA en mycket starkare strävan att ta i bruk djurfria metoder, framför allt för att de utgör bättre modeller av människan än djur är och för att de är förmånliga.

Celltesternas pålitlighet och förmånlighet pekar på en viss positiv utveckling. Priset på testmetoderna spelar, som pengar alltid gör, en roll. Celltester är förmånligare än djurtester. Celltester kan automatiseras, vilket i praktiken innebär oändlig kapacitet. Den största fördelen med testmetoder som utgår från mänskliga celler visavi djurförsök är att de förra modellerar människans biologi i stället för försöksdjurens. Heinonen berättar att djurförsökens överensstämmelse med människan bara är omkring 50 procent, ofta mindre än så.

Testmetodernas pris har stor betydelse. Slutligen ger Heinonen ett exempel: i läkemedelsindustrin är det bara cirka 8 procent av alla de läkemedel som tas fram som i slutändan fås ut på marknaden. Med testmodeller som baserar sig på mänskliga celler kan siffran i framtiden komma att stiga.

Översättning: Be Nordling.

Källor

En intervju med professor Tuula Heinonen.

FICAMs webbsida (på finska). Länken öppnas i en ny flik.

Vill du få tidningen hem?

Artikeln publicerades ursprungligen i Animalia-tidningen 1/2019. Du kan beställa den genom att bli medlem i Animalia här (på finska).

Berätta för en vän:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Mer om: